Årsmøte 17.mars 2020

Styret i Risør IL ønsker deg som meldem av Risør IL velkommen til årsmøte.

Årsmøtet behandler følgende saker;

Et årsmøte er klubbens høyeste organ og skal 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
 15. a) Styre med leder, nestleder, styremedlem(mer) og  varamedlem(mer).
 16. b) Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] medlemmer og [antall, (minst ett)]

varamedlem(mer).

 1. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 2. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 3. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Styrets årsvberetning er vedlagt og gir en oppsummering av aktiviteten siste år.
Regnskapet er revideres nå, men vi kan opplyse om at økonomien er god og at vi ved utgangen av 2019 har kr. 368.000 på bok og en egenkapital på kr. 618.000.

Til dere som aldri har vært på et årsmøte i Risør IL, det er lite «å frykte» ved å komme….som dere ser er økonomien god og valgkomiteen har det aller meste klart når det gjelder forslag til nytt styre.

Velkommen den 17. mars kl. 19 på fortballens klubbhus på Kjempesteinsmyra.

Med vennlig hilsen
Thomas Axelsen
For styret i Risør IL.