Årsmøtet avholdes digitalt 5. mai kl. 19

Det er spesielle tider og vi må avholde årsmøtet digitalt.

Saksliste er tidligere sendt ut. Følg denne lenken for å bli med:

________________________________________________________________________________

Bli med i Microsoft Teams-møte<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE2NGVjZDUtODg4My00MTExLTllMDYtODI5MTQ5MjAwYjE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22623ec005-a3d1-4dd8-901b-66199f855166%22%2c%22Oid%22%3a%226cd00fc6-f7c4-4c51-b8a9-54a86615a2e3%22%7d>