Årsmøte – utsatt til 20. april

I tråd med lovnormen til norske idrettslag skal årsmøte avholdes innen utgangen av mars.
På grunn av pågående pandemi og anbefalinger om å begrense fysiske møter inne, er idrettslagene gitt anledning til å utsette årsmøtene til innen utgangen av juni.

Styret i Risør IL har derfor valgt å utsette årsmøtet til 20. april kl. 18. Stedet er fotballklubbens klubbhus på Kjempesteinsmyra.

Følgende saker skal behandles:

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og ett varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Vi håper det blir et fysisk møte, og oppfordrer medlemmene til å komme på årsmøtet og bidra til utvikling av Risør IL.