Innkalling til årsmøte 1.mars 2022 – Risørhuset kl. 18

Styret i Risør IL kaller inn til  årsmøt til 1.mars kl. 18 på litteratur-rommet på  Risørhuset

Følgende saker skal behandles:

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent, må minst være kr 50. Styret vil ikke innføre generell treningsavgift.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og ett varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet.

Vi håper det blir et fysisk møte, og kommer tilbake til sted.

Har du saker årsmøtet bør behandle, må disse sendes styret på thax@online.no innen 15.februar.