Våre aktiviteter høst 2021 og vinter/vår 2022

Koronatiltakene trappes ned, kom tilbake til idretten! Risør IL har trenings/trimtilbud som passer for de fleste 🙂

Aktivitet Sted Tid Kontaktperson
Damegymnastikk 60 år og oppover Frelsesarmeens lokaler i Strandgata Mandager fra kl. 10.00 Inger Lise Axelsen
Kondis – løpegruppe

(styrketrening og rolig løpetur)

Idrettsbygget (over svømmehallen) på Kjempesteinsmyra Mandager kl.19 Halvor Halvorsen, Vibeke Martenstangen, Thomas Axelsen
Volleyball for voksne Idrettsbygget (over svømmehallen) på Kjempesteinsmyra Mandager kl.20 Sølvi Byberg
Volleyball for ungdommer Risørhallen Tirsdager kl. 15 Sølvi Byberg
Barnegymnastikken, fra 1. klasse Idrettsbygget (over svømmehallen) på Kjempesteinsmyra Tirsdager kl. 16 Maren Lunden Halvorsen og Marie Skaali
Triatlon, svømming Svømmehallen på Kjempesteinsmyra Tirsdager kl. 21 og søndager kl. 19 Vidar Alvestad, Halvor Halvorsen og Erik Nilsen
Gubbetrimmen for godt voksne gutter Gymsalen på Hønseheia (videregående skole) Mandager kl. 20

Torsdager kl. 19

 

Leif Dahle,

Alf Harry Pedersen

Basket for ungdom Gymsalen på Hønseheia Onsdager kl. 19

Torsdager kl. 18

Viviana Halvorsen Olsen
Kondis – løpegruppe

(intervalltrening)

Alltid ute med oppmøte på Kjempesteinsmyra Onsdager kl.19 Halvor Halvorsen, Vibeke Martenstangen, Øyvind Nilsen, Thomas Axelsen
Barneidrett/Friidrett fra 1.klasse

Friidrett fra 3.klasse

 

Ute på Kjempesteinsmyra t.o.m uke 39

Inne i Risørhallen fra uke 41

Onsdager kl. 18 Kjersti Aarskog, Bård Birkedal, Maren Lunden Halvorsen og Marie Skaali, Øyvind Nilsen, Halvor Halvorsen og Thomas Axelsen

Årsmøte – utsatt til 20. april

I tråd med lovnormen til norske idrettslag skal årsmøte avholdes innen utgangen av mars.
På grunn av pågående pandemi og anbefalinger om å begrense fysiske møter inne, er idrettslagene gitt anledning til å utsette årsmøtene til innen utgangen av juni.

Styret i Risør IL har derfor valgt å utsette årsmøtet til 20. april kl. 18. Stedet er fotballklubbens klubbhus på Kjempesteinsmyra.

Følgende saker skal behandles:

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og ett varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Vi håper det blir et fysisk møte, og oppfordrer medlemmene til å komme på årsmøtet og bidra til utvikling av Risør IL.

Ta idrettens koronavettkurs!

Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett.

Kunnskap om smittevern i idrettsdeltakelse er et effektivt våpen mot smittespredning og avgjørende for at vi kan ha idretten i gang.

Kurset gir deg grunnleggende smittevernkunnskap for å kunne drive idrettsaktivitet.

Kurset er for utøvere fra 13 år og oppover, og foreldre eller foresatte til utøvere opp til 12 år.

Jeg oppfordrer dere til å ta Idrettens koronavettkurs!

Du finner kurset her:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/

I tillegg til å ta kurset, bør du gjøre deg godt kjent med idrettsforbundets nettsider om koronaviruset.

Takk for du bidrar til å spre kunnskap om smittevern og bidrar til å kunne holde idrettsaktiviteten i gang!

Smittevern ved trening i idrettsbygg

Gjennomføring av trening i Idrettsbygget og Risørhallen for Risør IL, under covid-19 utbrudd.

Risør IL tar smittevern på alvor, men mener det er viktig å tilby vårt lavterskeltilbud om trening og fysisk aktivitet til våre medlemmer, selv under de strenge smittevernreglene som samfunnet pålegger oss i dag. Risør IL ønsker fra august 2020 også å tilby vår aktivitet inne. Idrettslaget tar sitt oppdrag som samfunnsaktør på alvor, både ved å tilby medlemmer aktivitet i organiserte former, men også ved å tilpasse oss til enhver tid gjeldende smittevernregler.

 • Alle foresatte og utøvere er informert om smittevernregler, både nasjonale og de klubbspesifikke prosedyrene.
 • Det er en selvfølge at ingen barn, ungdom eller voksne skal delta på eller være i idrettshall/bygg dersom vedkommende har fått påvist Covid19, er i karantene eller har symptomer som kan indikere Covid19. Klubben er avhengig at foresatte tar dette ansvaret.
 • Treneren registrerer hvem som har deltatt på treningen av utøvere og støtteapparat, med tanke på smittesporing.
 • På hver trening har treneren(ene) ansvaret for smittevernet gjennom hele treningen. Treneren må sette seg godt inn i denne prosedyren.
 • Klubben har alltid tilgjengelig antibac eller annet desinfeksjonsmiddel med over 75 % alkohol eller tilsvarende godkjent middel. Dette finnes på rommene/skapene med klubbens utstyr. Treneren er ansvarlig for å hente og ha antibac tilgjengelig.
 • Ved påføring av desinfeksjonsmiddel vil dette gjøres på en måte som ikke tilgriser gulv og annet interiør.
 • Tribunen skal alltid være stengt når hallen brukes av Risør IL.
 • Inngangsdøra skal alltid være stengt når hallen brukes av idrettslaget.
 • Garderobene skal ikke benyttes i det hele tatt, unntaket er bruk av HC-toalettet i foajeen i Risørhallen og toalettet i idrettsbyggets 2 etg.
 • Kjøkkenet skal ikke brukes.

Dersom idrettslaget eventuelt skal arrangere andre arrangement, vil dette selvsagt gjøres i tråd med de til enhver tid gjeldende anbefalinger og retningslinjer. Dersom klubbens ledelse er i tvil, vil vi rådspørre kommunen v/smittevernlegen.

 

Prosedyre for gjennomføring av trening i Risørhallen og idrettsbygget.

 1. Treneren skal sette døren inn til aktivitetsflaten åpen før medlemmene kommer inn.
 2. Treneren skal desinfisere håndtak på ytterdør, dør inn til aktivitetsflaten og HC-toalettet. Her skal i tillegg blandebatteri, sete og nedtrekksknapp på toalettet og området rundt tørkepapiret desinfiseres før og etter trening.
 3. Medlemmene møter til treningstidens start. Ikke før og ikke etter. Oppmøtet er på utsiden av Risørhallen (onsdager kl. 18.00) og inngangen oppe for trening i idrettsbygget (mandager kl. 19.00 for KONDIS-gruppa og tirsdager kl. 16 og 17 for «gymnastikken»).
 4. Alle overholder avstand på 1 meter før, under og etter trening.
 5. Trener møter spillerne på utsiden hvor alle desinfiserer hendene.
 6. Trener slipper utøverne inn i foajeen hvor de går rett inn i hallen med alt utstyr. Sko settes i gangen.
 7. Medlemmene setter fra seg sitt utstyr og sko langs veggen mot garderobene, med 1 meters avstand.
 8. Medlemmene skal ikke ha med seg annet utstyr enn innesko og personlig drikkeflaske og eventuelt jakke inn i hallen/bygget.
 9. Gjennomføring av trening. Trening gjennomføres etter retningslinjer fra friidrettsforbundet (https://www.friidrett.no/nyheter/samleside-med-informasjon-knyttet-til-korona-viruset/) og volleyballforbundet (https://volleyball.no/nyheter/treningsoppstart-for-volleyball/).
 10. Personer som må benytte HC- toalettet i forbindelse med trening skal påføre antibac før de forlater aktivitetshallen, og vaske hender med vann og såpe på toalettet, for så å ta på antibac nå de kommer inn på aktivitetsflaten igjen.
 11. Etter gjennomført trening. Utøverne oppsummerer treningsøkten med tanke på smittevern- hva var bra og hva kan gjøres bedre.
 12. Utøverne desinfiserer hendene før de går ut av aktivitetsflaten.
 13. Trener har åpnet døren fra aktivitetsflaten og ut til foajeen, og holder hoveddøren åpen slik at alle forlater Risørhallen med god, og minst 1 meters avstand, og forlater området umiddelbart.
 14. Trener rydder og vasker/desinfiserer alt som er benyttet av utstyr i hallen i løpet av treningsøkten.
 15. Trener desinfiserer alt av berørte kontaktflater som har vært i bruk inne i aktivitetshallen.
 16. Trener skal desinfisere håndtak på ytterdør, dør inn til selve aktivitetsflaten og HC-toalettet. Her skal i tillegg blandebatteri, nedtrekksknapp på toalettet og området rundt tørkepapiret desinfiseres på nytt etter trening.
 17. Trener er den siste som forlater Risørhallen/idrettsbygget, og desinfiserer også håndtaket, både utsiden og innsiden på utgangsdør.
 18. Idrettsbygg og Risørhallen kan nå overtas av annet lag / klubb.

 

Idrettslaget mener at vi med denne prosedyren reduserer smittefaren mellom deltagere i klubben og for overføring til andre brukere av idrettsbygg/Risørhallen. Prosedyren vil revideres hvis vi opplever at noen ting må endres av praktiske eller smittevernhensyn. Vi vil strekke oss langt for å unngå frafall fra idretten ved å følge alle smittevernretningslinjer som blir framlagt.

Dette dokumentet vil bli publisert på klubbens hjemmeside og klubbens ulike Facebook-sider. I tillegg vil den bli sendt alle registrerte medlemmer på e-post. Dette dokumentet er utarbeidet klubbens leder, og sendt styret til informasjon og uttalelse/endring. Generelt smittevern er tatt opp på møte med trenerne onsdag 19. august.

Thomas Axelsen
Leder av Risør IL

Årsmøtet avholdes digitalt 5. mai kl. 19

Det er spesielle tider og vi må avholde årsmøtet digitalt.

Saksliste er tidligere sendt ut. Følg denne lenken for å bli med:

________________________________________________________________________________

Bli med i Microsoft Teams-møte<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE2NGVjZDUtODg4My00MTExLTllMDYtODI5MTQ5MjAwYjE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22623ec005-a3d1-4dd8-901b-66199f855166%22%2c%22Oid%22%3a%226cd00fc6-f7c4-4c51-b8a9-54a86615a2e3%22%7d>

 

All aktivitet er utsatt grunnet Corona-tiltakene

På grunn av myndighetenes anbefalinger og pålegg er all aktivitet i Risør IL utsatt/satt på vent.

Årsmøtet er utsatt til 9. juni, samtlige medlemmer skal ha fått epost.

Det er ingen felles treninger før tidligst etter påske, men det må vi også komme tilbake til.

Ta hensyn og vare på hverandre – frisk luft er fortsatt ikke ulovlig!

 

Her er informasjonen fra Norges Idrettsforbund https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=NIF%20har%20laget%20samleside%20om%20koronasituasjonen&utm_content=NIF%20har%20laget%20samleside%20om%20koronasituasjonen+95379

Årsmøte 17.mars 2020

Styret i Risør IL ønsker deg som meldem av Risør IL velkommen til årsmøte.

Årsmøtet behandler følgende saker;

Et årsmøte er klubbens høyeste organ og skal 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
 15. a) Styre med leder, nestleder, styremedlem(mer) og  varamedlem(mer).
 16. b) Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] medlemmer og [antall, (minst ett)]

varamedlem(mer).

 1. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 2. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 3. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Styrets årsvberetning er vedlagt og gir en oppsummering av aktiviteten siste år.
Regnskapet er revideres nå, men vi kan opplyse om at økonomien er god og at vi ved utgangen av 2019 har kr. 368.000 på bok og en egenkapital på kr. 618.000.

Til dere som aldri har vært på et årsmøte i Risør IL, det er lite «å frykte» ved å komme….som dere ser er økonomien god og valgkomiteen har det aller meste klart når det gjelder forslag til nytt styre.

Velkommen den 17. mars kl. 19 på fortballens klubbhus på Kjempesteinsmyra.

Med vennlig hilsen
Thomas Axelsen
For styret i Risør IL.

Styrets årsberetning 2019

Styret i Risør idrettslag har i 2019 bestått av;

 • Leder: Thomas Axelsen.
 • Nestleder: Elen Lauvhjell.
 • Styremedlemmer: Jon Kristen Bosvik, Anne Aamlid og Espen Hauglid.
 • Varamedlemmer: Magne Halvorsen, Vibeke Martenstangen og Halvor Halvorsen (kasserer).
 • Valgkomite: Liv Jorunn Høiberg, Sølvi Byberg og Cato Solstad (leder).
 • Revisorer: Per Arve Øyen og Erik Nilsen.

Styret har hatt fire styremøter fra sist årsmøte, samtlige styremedlemmer og varemedlemmer innkalles og møter på styremøtene. I tråd med tidligere år ordnes det meste via e-post, telefoner og styrets Facebook gruppe.

Årsmøtet er klubbens høyeste organ, årsmøtet velger styret og revisor/kontrollkomite. Mellom årsmøtene er klubbens organisasjon slik;

Figur 1: Risør idrettslags organisasjon

Styret velger medlemmer i gruppene, og gruppene er tiltenkt oppgaven med å ha og legge til rette for aktiviteter. Gruppenes medlemmer har i 2029 vært;

Ski & skøyter: Øystein Frøyna, Elen Lauvhjell og Magne Halvorsen.

Triatlon & sykkel: Halvor Halvorsen, Vidar Alvestad og Erik Nilsen.

Friidrett: Solfrid Aasbø Lundberg, Øyvind Nilsen og Thomas Axelsen.

Volleyball: Sølvi Byberg og Vibeke Martenstangen.

Turn & gymnastikk: Inger Lise Axelsen (damegymnastikken)

Økonomi
Styret mener klubbens økonomi er god, og regnskapet viser et overskudd på kr. 203.559,70 Ved utgangen av 2019 har Risør IL en egenkapital på kr. 618 599,- hvorav kr. 58.493 er utgjør «Lars Lindstøls minnefond». Klubben har bankinnskudd på kr. 368 599 og har sånn sett meget god likviditet. Regnskapet føres etter Norges idrettsforbunds regler og er revidert av klubbens valgte revisorer.

I 2019 har vi valgt å lønne våre unge trenere/aktivitetsledere (ikke voksne) med kr. 100,- per time de trener. Vi mener det er vel anvendte penger og en liten utgift for klubben.

Lars Lindstøls minnefond – til ski og vinteraktiviteter for barn og unge i Risør.
Lars Lindstøls minnefond har ved utgangen av 2019 kr.58 493. I 2019 hadde vi åpen bakke på Vegårshei skisenter med gratis bakke, utlån av skiutstyr og grilling. Ca 100 barn, ungdom og voksne deltok i arrangementet som ble arrangert sammen med Hope IL. I oktober arrangerte vi også Lars minneløp der vi bokstavelig talt løp inn 10 700 til kreftsaken.

Medlemmer

Per 31.12.2019 har klubben 250 medlemmer – en veldig økning i forhold til 2017 (101).

Aldersgruppe Kvinner Menn Sum
6   – 12 år 32 27 59
13 – 19 år 16 12 28
Fra 20 år 72 91 163
Totalt 120 130 250

 

Klubben bruker Norges idrettsforbunds medlemsregister «Klubbadmin» og har fakturert medlemskontingenten i dette systemet. Vi tilfredsstiller dermed idrettens krav til medlemsregister. Betalt kontingent gir medlemmene «tilgang» til alle aktivitetene, og basert på de opplysninger vi har lagt inn i Klubbadmin fordeler aktiviteten seg slik;

 • Ski & skøyter 128
 • Gymnastikk og turn 38
 • Friidrett 105
 • Triatlon & sykkel 15
 • Volleyball 18

Klubben tilbyr mange aktiviteter, har lavterskeltilbud og lave kontingenter!
2019 var et nytt aktivt år for Risør IL. Vi tilbyr mange aktiviteter og har lav-treskel treningstilbud/aktiviteter sommer og vinter.

Kort oppsummering fra gruppene

Ski- og skøyter
Vinteren 2019 var ikke et spesielt snørikt år, snøen kom et godt stykke ut i januar men det var løyper og mange fornøyde brukere til et stykke ut i mars. Bromsmyr er et veldig populært og kortreist godt tilbud til mange skiinteresserte. Øystein og Oddmund er alltid klare til å kjøre løyper på Bromsmyr så fort det er muligheter og behov.
Årsmøtet 2018 vedtok å gi styret fullmakt til å selge klubbens gamle løypemaskin og kjøpe «ny» innenfor en ramme på kr. 500 000. I oktober kjøpte vi «ny» maskin for kr. 250.000. Den ble finansiert med;

 • VELDIG god hjelp og gave fra Sparebanken Sør på kr. 100 000
 • Salg av vår gamle maskin for kr. 50 000
 • 100 000 av klubbens oppsparte midler

 

Maskinen er kjøpt av Grane IL i Arendal og vi gleder oss til å ta den i bruk, eneste skår i gleden er at det til nå ikke har vært snø.

I 2019 ble ski- og skøytesesongen kort på Kjempesteinsmyra. Lysløypa og skøytebanen har

begge et vanskelig utgangspunkt;

 • Lysløypa er kun 900 m og smal, og stadig folk som lufter hunden og går i spora.
 • Islegging på grusbanen er nesten umulig. Få kuldegrader, litt for varmt vann og for kraftig vannstråle gjør det vanskelig å få til god og stabil is.

 

Men Espen er likevel aktiv på skuter og med vannslangen! Tilbudet er populært for barnehagen, barneskolen og en rekke barn på kveldstid når det er stabile forhold. Men noe må gjøres dersom tilbudet skal opprettholdes.

 

Friidrett
Hver onsdag hele året har vi treninger for barn/ungdom fra 6 år (1. klasse) og oppover. Stort sett er vi mellom 30-50 deltakere i tre ulike grupper. Klubben er heldig som har Marie Skåli, Maren Lunden Halvorsen og Solveig Reiersen som tar seg av de yngste deltakerne, en aktiv gjeng 6 og 7 åringer. Mellomgruppa styres av Anne Aamlid og Solfrid Aasbø Lundberg. Eldste gruppe tar Øyvind Nilsen, Halvor Halvorsen, Erik Nilsen og Thomas Axelsen seg av. Samtlige grupper legger opp til varierte treninger og aktiviteter, og ettersom det fremdeles er godt besøkte treninger på onsdagene – må vi ha gjort noe riktig?

I april deltok Risør IL med et stafettlag i Tvedesrandstafetten, i mai arrangerte vi friidrettsstevne med ca 20 deltakere i (lengde, kast med liten ball og 60 meter) i et heftig regnvær. Flere av klubbens medlemmer var også med på Tvedestrandslekene på Kjempesteinsmyra i september.

Fra og med 2019 har Risør IL overtatt ansvaret for Risørløpet. På kort varsel arrangerte skogsløpet på 5 og 10 km mandag andre pinsedag, og godt over 100 deltakere var med. God publisitet og tilbakemeldinger i etterkant gjør at vi bør fortsette med arrangementet.


Mandager og onsdager trener «Risørløperne» hele året. Mandager er det god «gammeldags» sirkeltrening/styrketrening og en rolig løpetur. Onsdager er det løpeintervaller. Det er etablert seg en fast gjeng og det er som regel minst 15 stykker på trening, uansett vær. Ikke uvanlig at vi er 20-25 glade løpere på trening. Flere av «Risørløperne» har i år deltatt på flere mosjonsløp (5/10/21/42 km), både lokalt og på flere mosjonsløp i Norge og utlandet.

Det sosiale med løpegjengen er viktig! Så noen tradisjoner er skapt med både sommeravslutning og arrangementet «Intervaller og tapas» i desember er kommet for å bli!

Triatlon & sykkel
Trigjengen har i 2019 vært litt mindre aktive enn tidligere, riktignok er det tilbud om to svømmetreninger per uke, men det var få deltakere på Hove Tri og Risør Tri i 2019. Årets klubbmesterskap ble arrangert i Risør Tri. Årets klubbmester ble Mads Henrik Sandnes, fulgt av Alexander Wiik og Vidar Alvestad.

Bilde 3: Fornøyde medaljevinnere i årets klubbmesterskap. Fra høyre: Alexander Wiik, klubbmester Mads Henrik Sandnes og Vidar Alvestad

Det var i 2019 få felles sykkeltreninger, så her bør de av oss som liker og sykle forsøke å mobilisere for flere felles treninger. Løpeintervaller kjøres fremdeles sammen med løpegruppa.

I april var 18 personer på treningssamling i Spania. Selv om været ikke var på vår side fikk vi to flotte dager på sykkelsetet (noen valgte en gåtur) – og veldig hyggelig sosialt fellesskap.

Gymnastikken
Årsmøtet 2028 vedtok å fusjonere inn Risør Gymnastikkforening. Aktiviteten er videreført med et parti med voksen dametrim og to partier med gymnastikk for barn. Voksentrimmen for damer 60+ er mandager kl. 10 på Frelsesarmeens hus i Strandgata, og her møtes en fast gjeng på 20 – 25 stykker. Partiet ledes av Inger Lise Axelsen.

Tirsdager er det barnegymnastikk. Marie Skåli og Maren Halvorsen har ansvar for de yngste i lek og varierte aktiviteter. Barn fra 4.klasse og oppover ledes av Khalid Mahmoud. De litt eldre barna bruker også klubbens Airtrac som endelig fikset.

 

Volleyball
Årsmøtet 2018 vedtok å etablere volleyball som et av klubbens tilbud. Sølvi Byberg er primus motor og har samlet en god gjeng ungdommer torsdager i Risørhallen.

Det har vært rundt 12 utøvere som har trent torsdager fra 15.00 – 17.00. i idrettshallen. Tilbudet har vært for 8. -10.klassinger, i tillegg har vi tre spillere fra VIRK. De fleste spillerne er 10.klassinger og noen 8.klassinger. En jente har vært en del av den faste gjengen. I slutten av januar begynte det 6 nye jenter. Så nå er gjengen vokst til 18 utøvere. Vi er heldige som har to trenere, Arnfinn Evensen og Sølvi Byberg.

Volleyballgjengen har vært en tur til Froland og en tur til Åmli på «private» spillesamlinger. Det var en positiv opplevelse for spillere og trenere. Planen er å arrangere en spillesamling i Risør til våren.

Vi er så heldige og har fått to nye volleyballnett fra kommunen. Det ene er et longnett som går over hele kortsiden av hallen. Et longnett gir muligheter for at mange kan være i aktivitet på en gang. Vi har også fått litt oppstartutstyr av volleyballforbundet; 9 baller og en ballkurv.

Mandager er det også en fastgjeng voksne som spiller volleyball i idrettsbygget, men her har vi foreløpig ikke gjort noen alvorlige forsøk på å verve nye medlemmer.

 

 Styret mener klubben fortsatt er i godt driv og vi har god og økende aktivitet!

Hovedformålet er fortsatt lavterskeltilbud og idrettsglede. Styret mener klubben bør ha lav kontingent, og økonomi skal ikke være et hinder for å være aktiv i Risør IL.

 

Styret i Risør IL 31.12.2019 / 01.03.2020

 

______________________               ______________       ______________
Jon Kristen Bosvik                             Elen Lauvhjell            Anne Aamlid

 

________________________           _______________     ____________________
Espen Hauglid                                   Halvor Halvorsen       Magne Halvorsen

 

 

________________________           _______________
Vibeke Martenstangen                       Thomas Axelsen